REGULAMIN KONFERENCJI „ODWAŻNE W BIZNESIE – ZACZNIJ Z TYM CO MASZ”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.        Postanowienia niniejszego Regulaminu Sprzedaży Biletów na konferencję „Odważne
w biznesie – zacznij z tym co masz” mają zastosowanie wobec Uczestników konferencji „Odważne w biznesie – zacznij  z tym co masz”, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r., w Olsztynie,
w hotelu Hotel PARK

Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji oraz zasady płatności.

1.2.        Organizatorem konferencji „Odważne w biznesie – zacznij z tym co masz” jest Lenart Interactive Sylwia Dębowska – Lenart, z siedzibą w Olsztynie,  ul. Okrzei 28/5, 10-266 Olsztyn,
NIP: 7393098984.

1.3.        Ilekroć w niniejszym Regulaminie Sprzedaży Biletów występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:

a) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, w którym zawarte są zasady zakupu biletów, określenie uprawnień Organizatora i Uczestników, klauzula informacyjna oraz pozostałe zasady;

b) Organizator – oznacza Lenart Interactive Sylwia Dębowska – Lenart, z siedzibą w Olsztynie,
Okrzei 28/5, 10-266 Olsztyn, NIP: 7393098984.

c) Konferencja – oznacza Konferencję „Odważne w Biznesie – zacznij z tym co masz”, która odbędzie się 24 listopada 2021 r., w Olsztynie, Hotel Park, Al. Warszawska 119.

e) Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uczestnicząca w Konferencji, po uprzedniej rejestracji zgłoszenia udziału w Konferencji oraz zakupie Biletu;

f) Bilet – dokument uprawniający do uczestnictwa w Konferencji.

1.4.        Konferencja odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. Szczegółowy harmonogram Konferencji wraz z jej programem oraz listą prelegentów zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.mentormarketingu.pl Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Konferencji.

  1. ZASADY UCZESTNICTWA

2. Uczestnictwo w Konferencji jest płatne.

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja udziału w Konferencji oraz zakup
i opłacenie Biletu wstępu.

2.2. Rejestracja udziału w Konferencji jest jednoznaczna z zawarciem umowy z Organizatorem
na uczestnictwo w Konferencji. Rejestracja udziału oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności a także powstanie zobowiązania do dokonania płatności za zamówiony Bilet. Przed dokonaniem rejestracji każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się
z treścią niniejszego Regulaminu i Klauzuli informacyjnej

2.3.Opłata za udział w Konferencji wynosi: 99 zł brutto (w tym 23 % VAT).

2.4. Organizator uprawniony jest do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną.

2.5. Rejestracja dokonywana jest drogą elektroniczną.

2.6. Rejestracja uczestnictwa oraz zakup Biletu i jego opłacenie odbywa się za pośrednictwem platformy on-line.

2.7. Rejestracja Uczestników odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem: www.mentormarketingu.pl

2.8. Warunkiem skutecznego dokonania rejestracji oraz zakupu wybranego rodzaju Biletu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, o którym mowa w pkt 2.8. powyżej, poprzez podanie we właściwych rubrykach takich danych jak: Imię, Nazwisko, Adres Email, telefon,  zaś w przypadku Uczestników zamierzających otrzymać fakturę VAT również Nazwa Firmy, Adres, Kod Pocztowy, Miasto, NIP.

2.9. Platforma on-line umożliwia Uczestnikom dokonanie płatności online za pośrednictwem internetowych systemów transakcyjnych, jak również przelew tradycyjny, wedle wyboru Uczestnika.

2.10. Uczestnik wypełniając i wysyłając do Organizatora wypełniony formularz rejestracyjny oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

2.11. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konferencji oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.

2.12. Dokonanie zwrotu opłaty za bilet możliwe jest w okresie do 14 dni od daty zakupu. Prośby o zwrot opłaty z bilet lub zmianę danych na bilecie należy kierować na adres: konferencja@mentormarketingu.pl

2.13. Jeżeli Uczestnik zlecił wystawienie faktury za zakup biletu, zwrot środków może otrzymać jedynie po wcześniejszym potwierdzeniu otrzymania korekty do faktury. Za potwierdzenie uznaje się odesłanie podpisanego dokumentu do Organizatora. Faktura korygująca może być wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika podczas zakupu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Wówczas fakturę korygującą uznaje się za dostarczoną bez konieczności drukowania i odsyłania podpisanej kopii faktury. Zwrotowi podlega tylko i wyłącznie wartość biletu, pozostałe opłaty serwisowe w tym opłaty transakcyjne są bezzwrotne.

2.14. Bilet wykupiony przez jednego Uczestnika może zostać użyty przez inną, wskazaną przez niego osobę, jeśli do dnia 21 listopada r. zostanie o tym poinformowany Organizator, poprzez wysłanie stosownej informacji w formie wiadomości elektronicznej na adres: konferencja@mentormarketingu.pl

2.15. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora jak również
w z przyczyn związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, Uczestnikowi przysługuje prawo otrzymania zwrotu kwoty za bilet pomniejszonej o koszty operacji bankowych.
W celu otrzymania zwrotu opisanej wyżej kwoty Uczestnik zobowiązany jest do przesłania w terminie do  30 listopada 2021 r. zgłoszenia zawierającego jego imię i nazwisko oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona ww. kwota. Brak przesłania ww. zgłoszenia w zakreślonym terminie uważa się za rezygnację z prawa do otrzymania wyżej opisanego zwrotu.

2.16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub miejsca, w których odbędzie się Konferencja. W takiej sytuacji Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania zwrotu uiszczonych opłat za Bilety. Organizator zobowiązany jest jednak poinformować wszystkich Uczestników o zmianie miejsca lub terminu Konferencji, co najmniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem w innym terminie bądź w innym miejscu.

2.17. Uczestnik ma obowiązek okazać zakupiony Bilet, przed wejściem na Konferencję.

2.18. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji, w przypadku gdy nie uiścił on opłat bądź nie wykupił Biletu uprawniającego do udziału w Konferencji, w terminie określonym przez Organizatora.

2.19. Zakupiony Bilet należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu lub zagubieniu. Bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi, Organizator nie wydaje duplikatów zniszczonych lub zagubionych Biletów. Posiadany przez Uczestnika bilet jest jednoosobowy i nie uprawnia do wprowadzania osoby towarzyszącej na Konferencję.

2.20. Rejestracja udziału w Konferencji oraz zgłoszenia Uczestników przyjmowane są do dnia
23 listopada 2021 r. Organizator zastrzega, że ilość biletów jest ograniczona, tym samym rejestracja w Konferencji i sprzedaż biletów może zostać zablokowana po stwierdzeniu wyprzedania miejsc na w.w. wydarzenie. W przypadku sprzedaży całej puli dostępnych Biletów Organizator zobowiązuje się opublikować stosowną informację na stronie internetowej Organizatora.

2.21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konferencji oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas ww. wydarzenia.

2.22. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w tym zasad związanych ze stanem, zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju oraz przepisów BHP i P.poż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

2.23. Dokonując rejestracji i zakupu biletu na Konferencję, a także biorąc w nim udział Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i że w pełni je akceptuje. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.mnetormarketingu.pl

2.24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

2.25. Każdy Uczestnik Konferencji zobligowany jest do wypełnienia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia, które należy wypełnić i podpisać na miejscu Konferencji. Oświadczenie na miejscu Wydarzenia wypełnia się pojedynczo, w miejscu do tego wyznaczonym oraz w sposób wskazany przez obsługę – w celu zapewnienia bezpieczeństwa procedury wejścia na teren Konferencji

2.26. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Konferencji.

2.27. Organizator zobowiązany jest odmówić wstępu na teren Konferencji:

a) osobom nie posiadającym maseczki,

b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie 2.26 i 2.27 Regulaminu,

c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków

d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe

e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

f) osobom, które nie mają wykupionego Biletu wstępu na Konferencję.

2.28. Podczas Konferencji obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Każdy uczestnik Konferencji jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.

2.29. Podczas Konferencji obowiązuje zasada zachowania bezpiecznego odstępu. Przypominamy również o zachowaniu bezpiecznego dystansu między uczestnikami Konferencji przed i po Konferencji (1,5 m).

2.30.      Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz poleceń Organizatora.

2.31.      Uczestnicy Konferencji oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie odbywania się Konferencji obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Konferencji, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

2.32.      Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w Konferencji innych uczestników.

2.33.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Konferencji podczas trwania epidemii.

  1. KLAUZULA INFORMACYJNA:

3.1. Dane Użytkownika wykorzystane są przez Organizatora w celu zaplanowania i zarządzania Konferencją „Odważne w Biznesie – zacznij z tym co masz”, jak również w celu przesyłania Użytkownikowi odpowiednich informacji na temat Konferencji oraz ewentualnych materiałów informacyjnych i promocyjnych do naszych partnerów i zespołu Konferencyjnego.

3.2. Organizator przetwarza dane Użytkownika w celach umożliwiających sprawną realizację Konferencji, obsługę jego uczestników, do których między innymi należą:

a) identyfikacja uczestników wydarzenia.

b) przygotowanie materiałów konferencyjnych (np. identyfikatorów, certyfikatów).

c) wymiana istotnych informacji między organizatorem wydarzenia, a jego uczestnikami.

d) przekazywanie informacji i materiałów promocyjnych ze strony partnerów wydarzenia.

3.3. Przebieg konferencji, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących i Użytkowników, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

3.4. Biorąc udział w wydarzeniu Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku, utrwalonego w trakcie wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych Organizatora (m.in. Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn) i stronach internetowych Organizatora: www.mentormarketingu.pl, www.lenartinteractive.pl  oraz wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z organizacją wydarzenia lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

3.5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: Administratorem danych osobowych Uczestników jest Lenart Interactive Sylwia Dębowska – Lenart, ul. Okrzei 28/5, 10-266 Olsztyn, NIP: 7393098984, biuro@lenartinteractive.pl.

3.6. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania
w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 3.5.powyżej.

3.7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

3.8. Nazwiska współautorów prezentacji zostaną upublicznione w materiałach wydarzenia
i programie umieszczonym na stronie wydarzenia, zgodnie z przesłanymi streszczeniami
i deklaracjami.

3.9. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

3.10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

3.11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w wydarzenia.

3.12. Wobec Uczestnika nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

3.13.Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

3.14. Uczestnik posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.